Skip to main content

Algemene voorwaarden

Behandelkosten

Praktijk Anneke Kortink is een zelfstandig gevestigde praktijk die generalistische basis ggz (BGGZ) en specialistische ggz, dat wil zeggen psychotherapie (SGGZ) levert aan met name (jong) volwassenen en ouderen.

Anneke Kortink en Kim Bemelmans spannen zich ervoor in om met de meeste zorgverzekeraars in Nederland zorgovereenkomsten aan te gaan. De gemaakte zorgkosten worden dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

Op de behandelkosten is met ingang van 2014 alleen het eigen risico van toepassing, de rest van de kosten wordt immers vergoed uit de basisverzekering. Het eigen risico bedroeg in 2021 voor volwassenen vanaf 18 jaar € 385- per persoon en zal ook in 2022 € 385,- per persoon bedragen. Het eigen risico geldt per kalenderjaar.

Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per1 januari 2022 komt er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Dit betekent dat alle lopende behandelingen dan ook op 31 december 2021 puur administratief werden afgesloten. Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC's en ZZP's vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Een maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit is zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel de Beroepsvereninging LVVP meerdere keren heeft aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.

De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC.

In alle gevallen van onverzekerde of onverzekerbare zorg of in die gevallen waarin Praktijk Anneke Kortink geen zorgovereenkomst heeft afgesloten of af heeft kunnen sluiten, worden de kosten van de behandeling bij de patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) in rekening gebracht. Deze draagt dan desgewenst zelf zorg voor de indiening bij zijn/haar zorgverzekeraar en is zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Praktijk Anneke Kortink. De kosten bedragen € 120,- voor een behandelconsult van 60 minuten en € 120,- voor een diagnostiekconsult van 60 minuten bij Kim Bemelmans. Anneke Kortink verleent bij voorkeur zorg die gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar. Indien u om welke reden dan ook ervoor kiest om een consult zelf te betalen dan wordt het tarief dat bij het betreffende consult aan uw zorgverzekeraar in rekening zou worden gebracht rechtstreeks aan u gefactureerd. 

Indien u een afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet werden nagekomen of niet tijdig werden afgezegd worden bij u zelf in rekening gebracht. Zorgverzekeraars vergoeden deze niet nagekomen afspraken (no show) namelijk niet. De kosten voor een niet nagekomen diagnostiek of behandelconsult  bedragen € 65,-. Overmachtsituaties zijn altijd bespreekbaar.

Op alle diensten zijn de Betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.

Declaratiebepalingen Privacybezwaren GGZ

Indien u gewetensbezwaren heeft tegen vermelding van uw diagnose en zorgvraagtypering op de (maandelijkse) factuur die aan de zorgverzekeraar verstuurd zal worden dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling aan de hulpverlener kenbaar te maken. Zij zal dan gezamenlijk met u een privacyverklaring opstellen die na ondertekening in het dossier wordt opgeborgen en die dan op verzoek van de zorgverzekeraar beschikbaar zal worden gesteld. Dit betekent ook dat er geen aanlevering aan de NZA plaats zal vinden.

Indien u ons document Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Anneke Kortink ondertekent gaan Anneke Kortink en Kim Bemelmans er van uit dat geen bezwaar heeft tegen bovengenoemde zaken.

Overige zaken

In de Basis GGZ neemt een intakegesprek in Praktijk Anneke Kortink in de regel 60 minuten diagnostiektijd in beslag. De behandelsessies die daarna volgen zijn dikwijls wat korter. In de Specialistische GGZ bestaan de diagnostiekconsulten (tijdens de intakefase) bij Anneke Kortink in de regel ook uit 60 minuten contacttijd. De duur van een behandelconsult varrieert van 45, 50 of 60 minuten.

In het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) en cliënttevredenheidonderzoek wordt u gevraagd uw medewerking te verlenen door op verscheidene momenten een of meerdere vragenlijsten in te vullen.

Praktijk Anneke Kortink heeft een Privacy-beleid en een Klachtenregeling (zie onder Informatie op deze website) die integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden!

Akkoordverklaring

Tijdens de intake zal u worden gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het formulier Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Anneke Kortink te ondertekenen. Digitale invulling en verzending van deze verklaring per mail geldt ook als ondertekening. Indien u deze akkoordverklaring ondertekent dan geeft u hiermee aan dat u  instemt met het na te lezen beleid in onze praktijk zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en dat u ook instemt met ons privacybeleid, met onze betalingsvoorwaarden en met onze klachtenregeling.