Behandelkosten

Praktijk Anneke Kortink is een zelfstandig gevestigde praktijk die generalistische basis ggz (BGGZ) en specialistische ggz, dat wil zeggen psychotherapie (SGGZ) levert aan met name (jong) volwassenen en ouderen.

Anneke Kortink en Kim Bemelmans spannen zich ervoor in om met de meeste zorgverzekeraars in Nederland zorgovereenkomsten aan te gaan. De gemaakte zorgkosten worden dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

Op de behandelkosten is met ingang van 2014 (tot en met 31 december 2021) alleen het eigen risico van toepassing. Het eigen risico bedroeg in 2020 voor volwassenen vanaf 18 jaar € 385- per persoon. Ook in 2021 bedraagt het eigen risico € 385,- per persoon. Indien men in het jaar waarin de behandeling (vanaf het moment van aanmelding) werd gestart geen andere zorgkosten gemaakt heeft, zijn dit de kosten die de zorgverzekeraars bij hun verzekerden, nadat de behandeling werd afgesloten en gefactureerd werd, in rekening zullen brengen. In geval men vrijwillig een hoger eigen risico heeft afgesloten, dan is dat bedrag van toepassing.

Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per1 januari 2022 komt er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Dit betekent dat alle lopende behandelingen dan ook op 31 december 2021 puur administratief zullen moeten worden afgesloten. Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC's en ZZP's vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Een maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit is zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel de Beroepsvereninging LVVP meerdere keren heeft aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.

De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC.

In alle gevallen van onverzekerde of onverzekerbare zorg of in die gevallen waarin Praktijk Anneke Kortink geen zorgovereenkomst heeft afgesloten of af heeft kunnen sluiten, worden de kosten van de behandeling bij de patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) in rekening gebracht. Deze draagt dan desgewenst zelf zorg voor de indiening bij zijn/haar zorgverzekeraar en is zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Praktijk Anneke Kortink. De kosten bedragen € 90,- per consult bij Kim Bemelmans en €100,- voor een consult bij Anneke Kortink.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet werden nagekomen of niet tijdig werden afgezegd worden bij u zelf in rekening gebracht. Zorgverzekeraars vergoeden deze niet nagekomen afspraken (no show) namelijk niet. De kosten voor een niet nagekomen afspraak bedragen € 50,-. Overmachtsituaties zijn altijd bespreekbaar.

Op alle diensten zijn de Betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.

Declaratiebepalingen Privacybezwaren GGZ

Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de "Nadere regels" over de vermelding van declaratiecodes ggz aan moeten passen. In deze regels staan algemeen bindende voorschriften voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Diagnosevermelding op de declaratie is daarmee niet langer verplicht. Indien patiënt en behandelaar vermelding van diagnosegegevens op facturen afwijzen, dan zal de registratie van de DBC ook niet in het DBC-informatiesysteem (DIS) terecht komen.

Indien u gewetensbezwaren heeft tegen bovengenoemde vermelding van uw diagnosegegevens op de factuur die na afloop van de behandeling aan de zorgverzekeraar verstuurd zal worden dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling aan de hulpverlener kenbaar te maken. Zij zal dan gezamenlijk met u een privacyverklaring opstellen die na ondertekening opgestuurd zal worden naar de zorgverzekeraar.

In de generalistische basis ggz komt er volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) geen informatie over de diagnose op de factuur van het zogenaamde zorgzwaarteproduct te staan. De productgegevens zullen echter wel geannonimiseerd en gespeudonimiseerd worden aangeleverd aan het DIS voor beleidsdoeleinden. Indien u hiertegen bezwaar heeft dient u dit voorafgaand aan de behandeling bij ons kenbaar te maken en een door de NZA opgestelde privacyverklaring in te vullen. 

Indien u ons document Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Anneke Kortink ondertekent gaan Anneke Kortink en Kim Bemelmans er van uit dat geen bezwaar heeft tegen bovengenoemde zaken.

Overige zaken

In de Basis GGZ neemt een intakegesprek in Praktijk Anneke Kortink in de regel 60 minuten contacttijd (dat wil zeggen directe tijd) en 30 minuten voorbereidings-en uitwerktijd (dat wil zeggen indirecte tijd) in beslag. De behandelsessies die daarna volgen bestaan meestal uit 50 minuten contacttijd en 10 minuten indirecte tijd. Hier kan natuurlijk vanaf geweken worden indien dit wenselijk of noodzakelijk is.

In de Specialistische GGZ bestaat een sessie bij Anneke Kortink in de intakefase in de regel uit 60 minuten contacttijd (directe tijd) en 30 minuten voorbereidings- en uitwerktijd (indirecte tijd) en in de behandelfase uit 50 of 60 minuten directe en 10 of 15 minuten indirecte tijd. Ook hiervan kan worden afgeweken indien dit noodzakelijk of wenselijk is.

In het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) en cliënttevredenheidonderzoek wordt u gevraagd uw medewerking te verlenen door op verscheidene momenten een of meerdere vragenlijsten in te vullen.

Praktijk Anneke Kortink heeft een Privacy-beleid en een Klachtenregeling (zie onder Informatie op deze website) die integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden!

Akkoordverklaring

Tijdens de intake zal u worden gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het formulier Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Anneke Kortink te ondertekenen. Digitale invulling en verzending van deze verklaring per mail geldt ook als ondertekening. Indien u deze akkoordverklaring ondertekent dan geeft u hiermee aan dat u  instemt met het na te lezen beleid in onze praktijk zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en dat u ook instemt met ons privacybeleid, met onze betalingsvoorwaarden en met onze klachtenregeling.

Contactgegevens

logo apk

Praktijk Anneke Kortink

Kerkdijk 36 A
3615BE Westbroek

Mw. drs. A.D. Kortink-Bosman

Klinisch psycholoog (BIG-Register: 69049276225)
Cognitief gedragstherapeut (VGCt®)
T: 06-53981048
E: apk@kortink.net

Mw. drs.  K. Bemelmans-Huijgen

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-Register: 19061683825)
EMDR Europe practitioner (Vereniging EMDR NL)
T: 06-52855107
E: kpk@kortink.net