Verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering

Vanaf januari 2006 bestaat de Zorgverzekeringswet (Zvw) met een basisverzekering die voor iedereen gelijk is. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht.

Vanaf 1 januari 2014 werd de zogenaamde Generalistische Basis GGZ (BGGZ) ingevoerd. De grondgedachte van de hele stelselwijziging van de GGZ is dat er in Nederland vaak onnodig zware en dure zorg wordt verleend. Om deze reden dient een deel van de Specialistische GGZ (SGGZ) te worden overgeheveld naar de BGGZ, wordt een deel van de behandelingen die voorheen onder de zogenaamde eerstelijnspsychologische zorg vielen overgeheveld naar de huisarts die wordt ondersteund door de betreffende Praktijk Ondersteuner (POH-GGZ) en wordt een deel van de huisartsenzorg vervangen door zelfzorg. In het zogenaamde Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ 2013-2014 spraken overheid en partijen in en rond de GGZ af om toe te werken naar een sterke huisartsenzorg en generalistische Basis GGZ op grond waarvan de stelselwijzigingen werden ingevoerd.      

De versterking van de poortwachtersfunctie van de huisarts brengt met zich mee dat de huisarts moet bepalen of een patiënt kan worden behandeld in de huisartsenzorg, dan wel moet worden verwezen naar de BGGZ of de SGGZ. Een vergoeding vanuit het basispakket vindt alleen plaats indien er sprake is van zo'n verwijzing. Er zijn vijf criteria die in het zogenaamde HHM-rapport werden omschreven (wat de basis was voor de NZA Beleidsregel Generalistische Basis GGZ op basis waarvan de huisarts kan bepalen waar de patiënt behandeld dient te worden: een vermoeden van een DSM benoemde stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten.   

De zorgproducten 

In de Basis GGZ is géén sprake meer van losse consulten, maar wordt uitgegaan van zorgproducten, die pas na afloop van de behandeling worden gefactureerd.  Alle hulp die onder het basispakket valt, dient in principe in de vorm van deze producten te worden aangeboden. Dit geldt ook wanneer de patiënt zelf wil betalen of indien een andere partij zoals de werkgever wil betalen.

De producten die worden onderscheiden zijn: kort, middel, intensief en chronisch. Het belangrijkste verschil tussen de eerste drie producten is de duur van de behandeling. Hierbij dient te worden aangemerkt dat het om een gemiddelde behandelduur voor het betreffende product gaat. Het betreft dan voor een kort product gemiddeld 294 minuten, voor een middel product gemiddeld 495 minuten, voor een intensief product gemiddeld 750 minuten en voor een chronisch product gemiddeld 753 minuten. Op deze tijd is de vergoeding gebaseerd en niet op de behandeling van de individuele patiënt. De tarieven voor de BGGZ 2014 zijn via een normatieve (modelmatige) methode ontwikkeld die werd vastgelegd in de Beleidsregel basis GGZ.

De behandelaar bepaalt voor welk product een patiënt in aamerking komt, waarbij opnieuw de bovengenoemde criteria als uitgangspunt dienen. De behandeling zelf omvat diverse onderdelen die per patiënt kunnen verschillen. Bij elke patient echter is er sprake van een intake, diagnostiek, ROM en verslaglegging waarvoor gemiddeld één sessie van 60 minuten contacttijd (de zogenaamde directe tijd) en 30 minuten indirecte tijd voor overige patiëntgerelateerde werkzaamheden staat. Bij ongeveer 80% van de patiënten is daarna sprake van face-to-face behandeling (inclusief terugvalpreventie) waarbij voor één sessie 50 minuten directe en 10 minuten indirecte tijd gerekend worden. Bij ongeveer 20% van de patiënten is sprake van een combinatie van face-to-face contact en zogenaamde e-health, bij ongeveer 10% zal aanvullende psychodiagnostiek noodzakelijk zijn en bij 10% zal consultatie van een specialist noodzakelijk zijn. Indien het aangeboden zorgtraject tekort schiet omdat de patiënt toch zwaardere hulp nodig heeft, dan stelt de behandelaar de patiënt hiervan op de hoogte en wordt het zorgzwaartetraject aangepast. De behandeling dient te worden afgesloten (en daarna te worden gefactureerd) indien de patiënt zorg nodig zou hebben in de gespecialisserde ggz. De behandelaar verwijst in dit geval terug naar de huisarts die vervolgens kan doorverwijzen naar de SGGZ. 

De producten kunnen niet tegelijkertijd aan een patiënt worden aangeboden, met uitzondering van het product chronisch dat wel gecombineerd mag worden met een ander product. Er dient dus bij de intake een keuze te worden gemaakt welke stoornis behandeld wordt en welk product daar bij past. Indien na afloop van de behandeling nog een andere behandeling noodzakelijk is, dient hiervoor opnieuw een verwijzing van de huisarts te zijn verstrekt. Er zijn echter zorgverzekeraars die hebben bepaald dat, hoewel er geen wettelijke beperking geldt ten aanzien van het aantal behandelingen dat men in één jaar kan krijgen, er toch maar één product per jaar bij hen gedeclareerd mag worden.

Geen eigen bijdrage, wel verplicht eigen risico

Voor een behandeling in de BGGZ is geen eigen bijdrage verschuldigd. Het wettelijk verplichte eigen risico (dan wel het vrijwilig verhoogde eigen risico) is wel van toepassing voor iedereen vanaf 18 jaar en zal door de zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op de vergoeding van de behandeling. In 2020 bedroeg het wettelijk eigen risico € 385,- per persoon per kalenderjaar. Ook in 2021 is het eigen risico € 385,-.

Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per1 januari 2022 komt er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Dit betekent dat alle lopende behandelingen dan ook op 31 december 2021 puur administratief zullen moeten worden afgesloten. Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC's en ZZP's vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Een maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit is zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel de Beroepsvereninging LVVP meerdere keren heeft aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.

De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC.

No-show

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit ruim van tevoren aan te geven. Indien de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt of niet wordt nagekomen, wordt een bedrag van € 50 bij u in rekening gebracht. Deze niet nagekomen behandelingen (no-show) worden namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed. Overmachtsituaties zijn altijd bespreekbaar.

Contracten met zorgverzekeraars in 2020

Met de volgende zorgverzekeraars werd voor 2020 een contract afgesloten voor de BGGZ:

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife, OZF, Ziezo en Avero Achmea), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar en One Underwriting Health
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 • Menzis: Menzis en AnderZorg en haar label (Hema).
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
 • VRZ: ONVZ (PNO, VvAA, ONVZ), Eno (Salland Zorgverzekeringen, Holland Zorg en ZorgDirect) en Zorg en Zekerheid
 • DSW Zorgverzekeraar (DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland) en ASR (a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., De Amersfoortse en Ditzo Zorgverzekering en Aevitae B.V.)
 • Caresq: Iptiq Life S.A. (Promovendum, National Academic, Besured en Aon Onder Underwriting health en NLCareCell (inclusief Aevitae B.V.)

 

Contracten met zorgverzekeraars in 2021

Met de volgende zorgverzekeraars werd voor 2021 een contract afgesloten voor de BGGZ:

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar en One Underwriting Health
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 • Menzis: Menzis en AnderZorg en haar label (Hema).
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
 • VRZ: ONVZ (PNO, VvAA, ONVZ)
 • ASR: De Amersfoortse, Ditzo Zorgverzekering, ASR Basis en Aanvullende Ziektekostenverzekering N.BV.
 • DSW Zorgverzekeraar: DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland
 • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar en AZVZ
 • Caresq: Iptiq Life S.A. (Promovendum, National Academic, Besured en Aon Onder Underwriting health en NLCareCell (inclusief Aevitae B.V.)
 • Eno Zorgverzekeraar R.N.V.: Salland Zorg, Holland Zorg en Zorg Direct.

 

In verband met de door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds in de GGZ kan het voorkomen dat wij u niet meer in behandeling kunnen nemen vanwege de zorgverzekeraar die u heeft. In dit geval zullen zij contact opnemen met uw verwijzer en met een ander verwijsvoorstel komen.

Anneke en Kim zijn contractueel verplicht om patiënten die verzekerd zijn bij 1 van de zorgverzekeraars uit het cluster van Achmea in Westbroek te behandelen. Dit heeft te maken met het feit dat Achmea van mening is dat de zelfstandige praktijk zich niet leent voor hoofd- en nevenvestigingen. Het contract kan derhalve alleen gecontracteerde zorg omvatten die verleend wordt in Westbroek omdat dit de hoofdvestiging is van Praktijk Anneke Kortink.

Helaas kunnen wij geen patiënten aannemen die door andere huisartsen worden verwezen dan door degene met wie wij intensief samenwerken (Huisartsenpraktijk Maartensdijk en Medisch Centrum Westbroek & Groenekan). Wij mogen het aan ons toegekende zorgkostenplafond niet overschrijden en moeten derhalve kritisch zijn in ons aannamebeleid. 

Contactgegevens

logo apk

Praktijk Anneke Kortink

Kerkdijk 36 A
3615BE Westbroek

Mw. drs. A.D. Kortink-Bosman

Klinisch psycholoog (BIG-Register: 69049276225)
Cognitief gedragstherapeut (VGCt®)
T: 06-53981048
E: apk@kortink.net

Mw. drs.  K. Bemelmans-Huijgen

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-Register: 19061683825)
EMDR Europe practitioner (Vereniging EMDR NL)
T: 06-52855107
E: kpk@kortink.net