Verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering

Vanaf januari 2006 bestaat de Zorgverzekeringswet (Zvw) met een basisverzekering die voor iedereen gelijk is. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. Vanaf januari 2008 valt ook psychotherapie die gegeven wordt door een vrijgevestigd klinisch psycholoog in dit basispakket van de Zvw.

Geen eigen bijdrage, wel verplicht eigen risico

Voor psychotherapeutische behandeling is men geen eigen bijdrage verschuldigd, maar de behandeling valt wel onder het eigen risico. Het verplichte eigen risico bedraagt voor behandelingen die in 2019 en in 2020 zijn gestart: € 385. Dit bedrag wordt apart van de behandeling, na afloop hiervan geïnd door de zorgverzekeraar bij wie u ten tijde van de openingsdatum verzekerd was. Dit verplichte eigen risico geldt alleen voor personen van 18 jaar en ouder. Naast het verplichte eigen risico kunt u bij sommige verzekeraars ook vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. U kiest dan voor een hoger eigen risico waardoor uw maandelijkse premie lager wordt.

Specialistische GGZ

In de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) worden net als in de generalistische basis ggz (BGGZ) geen zittingen of gesprekken afgerekend met de zorgverzekeraar maar de hele behandeling in de vorm van een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven die gehanteerd worden zijn wel aan een maximum gebonden en worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa).  De tarieven voor 2018 gelden voor de behandelingen die in dat jaar werden gestart ook al wordt de behandeling afgesloten in 2019. De tarieven voor 2019 gelden voor alle behandelingen die in dat jaar worden gestart.

Wat is een DBC?

Een Diagnose Behandel Combinatie beschrijft een gemiddeld zorgpakket van een patiënt in vier codes: zorgvraag, zorgtype, diagnose en behandeling. Alle activiteiten die in de behandeling hebben plaats gevonden worden in de DBC benoemd. DBC Onderhoud is verantwoordelijk voor goed werkende DBC-systematieken. Wanneer u voor een psychotherapeutische behandeling naar mij wordt doorverwezen, wordt tijdens de diagnostische fase eerst onderzoek gedaan. In enkele sessies worden werkhypothesen gevormd over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de te kiezen behandelmethode. Vervolgens wordt een diagnose gesteld en wordt een behandelingsvoorstel gedaan. Indien u het hiermee eens bent wordt de psychotherapeutische behandeling gestart en na korte of langere tijd (al naar gelang de ernst van de problematiek) afgerond. Een gesprek tijdens de inatkefase neemt bij mij in de regel 70 minuten contacttijd en 30 minuten voorbereidings- en uitwerktijd in beslag. In de behandelingsfase houd ik graag 50 of 60 minuten contacttijd aan en 10 of 15 minuten voorbereidings- en uitwerktijd. Hier kan natuurlijk om diverse redenen vanaf geweken worden.

Als zorgaanbieder noteer ik uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, een diagnostische test, het schrijven van een rapportage enzovoorts. Indien de behandeling afgerond wordt, of als de DBC 365 dagen open heeft gestaan, sluit ik de DBC af. Vanaf dat moment is het duidelijk hoeveel de behandeling heeft gekost aan de hand van de gestelde diagnose in combinatie met het soort behandeling en de tijd die ik aan u heb besteed. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd elektronisch naar het DBC Informatie Systeem (DIS) aangeleverd en verwerkt voor beleidsdoeleinden, terwijl de elektronische DBC facturatie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat indien ik daar als zorgverlener een contract mee heb afgesloten. Mocht u gedurende het DBC traject van zorgverzekeraar zijn veranderd, dan dient de DBC te worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar bij wie u ten tijde van de startdatum van de DBC verzekerd was.

No-show

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit ruim van tevoren aan te geven. Indien de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt of niet wordt nagekomen, wordt een bedrag van € 50 bij u in rekening gebracht. Deze niet nagekomen behandelingen (no-show) worden namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed. Overmachtsituaties zijn altijd bespreekbaar.

Contracten met zorgverzekeraars in 2019

Anneke Kortink heeft ook voor 2019 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor het verlenen van specialistische zorg. Het betreft:

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife), Ziezo, OZF Achmea, Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, en de volmachten: Aevitae, OZF Achmea en IAK,
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA,
 • Menzis: Menzis en AnderZorg en haar label (Hema).
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZA Cura, Bewuzt, MVJP, IAK, CarescoB.V., Turien&Co VGZ en Aevitae), IZZ, IZA, UMC en de volmachten van VGZ Cares (Aevitae VGZ en Caresco VGZ)
 • VRZ: ONVZ (PNO, VvAA, ONVZ), Eno (Salland, Holland Zorg en SallandZorgDirect) en Zorg en Zekerheid
 • DSW Zorgverzekeraar (DSW en In Twente Zorgverzekeraar), Stad Holland Zorgverzekeraar en ASR (inclusief De Amersfoortse en Ditzo),
 • Caresq: Iptiq Life S.A. (Promovendum, National Academic en Besured) en NLCareCell.

 

Contracten met zorgverzekeraars in 2020

Anneke Kortink heeft ook voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor het verlenen van specialistische zorg. Het betreft:

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife, OZF, Ziezo en Avero Achmea), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar en One Underwriting Health
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 • Menzis: Menzis en AnderZorg en haar label (Hema).
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
 • VRZ: ONVZ (PNO, VvAA, ONVZ), Eno (Salland Zorgverzekeringen, Holland Zorg en ZorgDirect) en Zorg en Zekerheid
 • DSW Zorgverzekeraar (DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland) en ASR (a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., De Amersfoortse en Ditzo Zorgverzekering en Aevitae B.V.)
 • Caresq: Iptiq Life S.A. (Promovendum, National Academic, Besured en Aon Onder Underwriting health en NLCareCell (inclusief Aevitae B.V.)

 

In verband met de door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds in de SGGZ en de contractuele beperkingen ten aanzien van de behandeling van bepaalde hoofddiagnosegroepen, kan het voorkomen dat Anneke u niet meer in behandeling kan nemen vanwege de zorgverzekeraar die u heeft. In dit geval zal zij contact opnemen met uw verwijzer en met een ander verwijsvoorstel komen.

Helaas is er voor de SGGZ een aanmeldstop voor 2020 voor de verzekerden van het cluster CZ (CZ, Delta Lloyd en Ohra). Indien u als verzekerde bij het cluster CZ toch graag bij Anneke Kortink in de gespecialiseerde GGZ in 2020 in behandeling wil gaan, dan kunt u voorafgaand aan de behandeling contact opnemen met het zorgteam van uw zorgverzekering en aangeven dat het omzetplafond voor dit cluster bereikt is, maar dat u verzoekt om een boven budget toegestande vergoeding.  

Anneke is contractueel verplicht om patiënten die verzekerd zijn bij 1 van de zorgverzekeraars uit het cluster van Achmea in Westbroek te behandelen. Dit heeft te maken met het feit dat Achmea van mening is dat de zelfstandige praktijk zich niet leent voor hoofd- en nevenvestigingen. Het contract kan derhalve alleen gecontracteerde zorg omvatten die verleend wordt in Westbroek omdat dit de hoofdvestiging is van Praktijk Anneke Kortink.

Helaas kunnen wij slechts af en toe maar patiënten aannemen die door andere huisartsen worden verwezen dan door degene met wie wij intensief samenwerken (Huisartsenpraktijk Maartensdijk en Medisch Centrum Westbroek & Groenekan). Wij mogen het aan ons toegekende zorgkostenplafond niet overschrijden en moeten derhalve kritisch zijn in ons aannamebeleid. 

 


Contactgegevens

logo apk

Praktijk Anneke Kortink

Kerkdijk 36 A
3615BE Westbroek

Mw. drs. A.D. Kortink-Bosman

Klinisch psycholoog (BIG-Register: 69049276225)
Cognitief gedragstherapeut (VGCt®)
T: 06-53981048
E: apk@kortink.net

Mw. drs.  K. Bemelmans-Huijgen

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-Register: 19061683825)
EMDR practitioner Europe (Vereniging EMDR NL)
T: 06-52855107
E: kpk@kortink.net