Skip to main content

Specialistische GGZ

Verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering

Vanaf januari 2006 bestaat de Zorgverzekeringswet (Zvw) met een basisverzekering die voor iedereen gelijk is. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. Vanaf januari 2008 valt ook psychotherapie die gegeven wordt door een vrijgevestigd klinisch psycholoog in dit basispakket van de Zvw.

Geen eigen bijdrage, wel verplicht eigen risico

Voor psychotherapeutische behandeling is men geen eigen bijdrage verschuldigd, maar de behandeling valt wel onder het eigen risico. Het verplichte eigen risico werd bepaald op € 385 in 2023 en in 2024.

Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per1 januari 2022 komt er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Dit betekent dat alle lopende behandelingen dan ook op 31 december 2021 puur administratief zullen moeten worden afgesloten. Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC's en ZZP's vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Eén maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit is zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel de Beroepsvereninging LVVP meerdere keren heeft aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.

De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC.

Specialistische GGZ

Vanaf januari 2006 bestaat de Zorgverzekeringswet (Zvw) met een basisverzekering die voor iedereen gelijk is. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. Vanaf 1 januari 2014 werd de zogenaamde Generalistische Basis GGZ (BGGZ) ingevoerd. De grondgedachte van de hele stelselwijziging van de GGZ is dat er in Nederland vaak onnodig zware en dure zorg wordt verleend. Om deze reden dient een deel van de Specialistische GGZ (SGGZ) te worden overgeheveld naar de BGGZ, wordt een deel van de behandelingen die voorheen onder de zogenaamde eerstelijnspsychologische zorg vielen overgeheveld naar de huisarts die wordt ondersteund door de betreffende Praktijk Ondersteuner (POH-GGZ) en wordt een deel van de huisartsenzorg vervangen door zelfzorg. In het zogenaamde Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ 2013-2014 spraken overheid en partijen in en rond de GGZ af om toe te werken naar een sterke huisartsenzorg en generalistische Basis GGZ op grond waarvan de stelselwijzigingen werden ingevoerd.      

De versterking van de poortwachtersfunctie van de huisarts brengt met zich mee dat de huisarts moet bepalen of een patiënt kan worden behandeld in de huisartsenzorg, dan wel moet worden verwezen naar de BGGZ of de SGGZ. Een vergoeding vanuit het basispakket vindt alleen plaats indien er sprake is van zo'n verwijzing. Er zijn vijf criteria die in het zogenaamde HHM-rapport werden omschreven (wat de basis was voor de NZA Beleidsregel Generalistische Basis GGZ op basis waarvan de huisarts kan bepalen waar de patiënt behandeld dient te worden: een vermoeden van een DSM benoemde stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten.   

Geen eigen bijdrage, wel verplicht eigen risico

Voor een behandeling in de SGGZ is geen eigen bijdrage verschuldigd. Het wettelijk verplichte eigen risico (dan wel het vrijwilig verhoogde eigen risico) is wel van toepassing voor iedereen vanaf 18 jaar en zal door de zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op de vergoeding van de behandeling. In 2022 bedraagt het wettelijk eigen risico € 385,- per persoon per kalenderjaar.

Nieuwe financiering van behandeling in de SGGZ

Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per1 januari 2022 komt er een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Dit betekent dat alle lopende behandelingen op 31 december 2021 puur administratief werden afgesloten. Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC's en ZZP's vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Een maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit is zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel de Beroepsvereninging LVVP meerdere keren heeft aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.

De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC. Deze consulten zullen (zodra dit mogelijk is) per maand worden gefactureerd naar uw zorgverzekeraar.

Hoe lang een behandeling zal gaan duren en daarmee ook hoeveel consulten in rekening zullen worden gebracht zal afhangen van de zogenaamde zorgvraagtypering. Deze zorgvraagtypering is bedoeld om de zorgbehoefte van de cliënt transparant te maken en geeft een beeld van de zorgzwaarte en inzet van de zorg. Deze wordt naast de diagnose ook meegestuurd in de facturatie naar de zorgverzekeraar, maar zonder dat de privacy van de cliënt in het geding komt. De zorgvraagtypering is een combinatie van 21 zorgclusters in combinatie met diagnosehoofdgroepen uit DSM 5. Een voorbeeld van een zorgcluster is ‘psychische aandoening met lichte problematiek’, de voornaamste diagnosehoofdgroepen daarbij zijn depressie en angst.

De zogenaamde HoNOS+ vragenlijst die door de behandelaar samen met u zal worden ingevuld is leidend voor deze zorgzwaartetypering.

Het tarief dat in rekening wordt gebracht hangt van een aantal factoren af. Allereerst de setting waarin de zorg is geleverd. Bijvoorbeeld, of de zorg in een ambulante setting of binnen een kliniek wordt aangeboden. Ten tweede is het beroep van de zorgprofessional bepalend. Het tarief dat in de BGGZ door de gezondheidszorgpsycholoog gedeclareerd wordt is bijvoorbeeld lager dan in de SGGZ door de klinisch psycholoog gedeclareerd zal worden. En ten derde de soort en de duur van het betreffende consult. Binnen de consulten wordt er namelijk onderscheid gemaakt tussen een consult voor diagnostiek, voor behandeling en voor groepsconsulten. Daarnaast bepaalt de duur van de sessie de hoogte van het tarief. Hierbij geldt dat geplande tijd gefactureerd zal gaan worden. Dit wordt ook wel "planning is realisatie" genoemd.
Daarnaast kent het zorgprestatiemodel een aantal prestaties die als toeslag op de geleverde zorg kunnen worden geregistreerd.

No-show

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit ruim van tevoren aan te geven. Indien de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt of niet wordt nagekomen, wordt een bedrag van € 65,- bij u in rekening gebracht. Deze niet nagekomen behandelingen (no-show) worden namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed. Overmachtsituaties zijn altijd bespreekbaar.

Contracten met zorgverzekeraars in 2023

Met de volgende zorgverzekeraars werd voor 2023 een contract afgesloten voor de SGGZ:

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 • Menzis: Menzis en AnderZorg
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
 • VRZ: ONVZ, VVAA en Jaah
 • ASR: De Amersfoortse, Ditzo Zorgverzekering, ASR Basis en Aanvullende Ziektekostenverzekering N.BV.
 • DSW Zorgverzekeraar: DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland
 • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar en AZVZ
 • Caresq: Aevitae B.V.
 • Eno Zorgverzekeraar R.N.V.: Salland Zorg, Holland Zorg en Zorg Direct.

Met de volgende zorgverzekeraars werd voor 2024 een contract afgesloten voor de BGGZ en voor de SGGZ.

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 • Menzis: Menzis en AnderZorg
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
 • VRZ: ONVZ, VVAA en Jaah
 • ASR: De Amersfoortse, Ik Kies Zelf ASR, ASR Basis en Aanvullende Ziektekostenverzekering N.BV.
 • DSW Zorgverzekeraar: DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland
 • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar en AZVZ
 • Caresq: Aevitae B.V.
 • Eno Zorgverzekeraar R.N.V.: Salland Zorg, Holland Zorg en Zorg Direct.

In verband met de door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds in de SGGZ en de contractuele beperkingen ten aanzien van de behandeling van bepaalde hoofddiagnosegroepen, kan het voorkomen dat Anneke u niet meer in behandeling kan nemen vanwege de zorgverzekeraar die u heeft. In dit geval zal zij contact opnemen met uw verwijzer en met een ander verwijsvoorstel komen.

Anneke is contractueel verplicht om patiënten die verzekerd zijn bij 1 van de zorgverzekeraars uit het cluster van Achmea in Westbroek te behandelen. Dit heeft te maken met het feit dat Achmea van mening is dat de zelfstandige praktijk zich niet leent voor hoofd- en nevenvestigingen. Het contract kan derhalve alleen gecontracteerde zorg omvatten die verleend wordt in Westbroek omdat dit de hoofdvestiging is van Praktijk Anneke Kortink.

Helaas kunnen wij slechts af en toe maar patiënten aannemen die door andere huisartsen worden verwezen dan door degene met wie wij intensief samenwerken (Huisartsenpraktijk Maartensdijk en Huisartsenpraktijk De Groene Kernen in Wesbroek en Groenekan). Wij mogen het aan ons toegekende zorgkostenplafond niet overschrijden en moeten derhalve kritisch zijn in ons aannamebeleid.