Verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering

Vanaf januari 2006 bestaat de Zorgverzekeringswet (Zvw) met een basisverzekering die voor iedereen gelijk is. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. Vanaf januari 2008 valt ook psychotherapie die gegeven wordt door een vrijgevestigd klinisch psycholoog in dit basispakket van de Zvw.

Geen eigen bijdrage, wel verplicht eigen risico

Voor psychotherapeutische behandeling is men geen eigen bijdrage verschuldigd, maar de behandeling valt wel onder het eigen risico. Het verplichte eigen risico bedraagt voor behandelingen die in 2020 of in 2021 zijn gestart: € 385. Dit bedrag wordt apart van de behandeling, na afloop hiervan geïnd door de zorgverzekeraar bij wie u ten tijde van de openingsdatum verzekerd was. Dit verplichte eigen risico geldt alleen voor personen van 18 jaar en ouder. Naast het verplichte eigen risico kunt u bij sommige verzekeraars ook vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. U kiest dan voor een hoger eigen risico waardoor uw maandelijkse premie lager wordt.

Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per1 januari 2022 komt er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Dit betekent dat alle lopende behandelingen dan ook op 31 december 2021 puur administratief zullen moeten worden afgesloten. Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC's en ZZP's vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Een maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit is zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel de Beroepsvereninging LVVP meerdere keren heeft aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.

De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC.

Specialistische GGZ

In de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) worden net als in de generalistische basis ggz (BGGZ) geen zittingen of gesprekken afgerekend met de zorgverzekeraar maar de hele behandeling in de vorm van een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven die gehanteerd worden zijn wel aan een maximum gebonden en worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa).  De tarieven voor 2018 gelden voor de behandelingen die in dat jaar werden gestart ook al wordt de behandeling afgesloten in 2019. De tarieven voor 2019 gelden voor alle behandelingen die in dat jaar worden gestart.

Wat is een DBC?

Een Diagnose Behandel Combinatie beschrijft een gemiddeld zorgpakket van een patiënt in vier codes: zorgvraag, zorgtype, diagnose en behandeling. Alle activiteiten die in de behandeling hebben plaats gevonden worden in de DBC benoemd. DBC Onderhoud is verantwoordelijk voor goed werkende DBC-systematieken. Wanneer u voor een psychotherapeutische behandeling naar mij wordt doorverwezen, wordt tijdens de diagnostische fase eerst onderzoek gedaan. In enkele sessies worden werkhypothesen gevormd over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek, de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en de te kiezen behandelmethode. Vervolgens wordt een diagnose gesteld en wordt een behandelingsvoorstel gedaan. Indien u het hiermee eens bent wordt de psychotherapeutische behandeling gestart en na korte of langere tijd (al naar gelang de ernst van de problematiek) afgerond. Een gesprek tijdens de inatkefase neemt bij mij in de regel 70 minuten contacttijd en 30 minuten voorbereidings- en uitwerktijd in beslag. In de behandelingsfase houd ik graag 50 of 60 minuten contacttijd aan en 10 of 15 minuten voorbereidings- en uitwerktijd. Hier kan natuurlijk om diverse redenen vanaf geweken worden.

Als zorgaanbieder noteer ik uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, een diagnostische test, het schrijven van een rapportage enzovoorts. Indien de behandeling afgerond wordt, of als de DBC 365 dagen open heeft gestaan, sluit ik de DBC af. Vanaf dat moment is het duidelijk hoeveel de behandeling heeft gekost aan de hand van de gestelde diagnose in combinatie met het soort behandeling en de tijd die ik aan u heb besteed. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd elektronisch naar het DBC Informatie Systeem (DIS) aangeleverd en verwerkt voor beleidsdoeleinden, terwijl de elektronische DBC facturatie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gaat indien ik daar als zorgverlener een contract mee heb afgesloten. Mocht u gedurende het DBC traject van zorgverzekeraar zijn veranderd, dan dient de DBC te worden gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar bij wie u ten tijde van de startdatum van de DBC verzekerd was.

No-show

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit ruim van tevoren aan te geven. Indien de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt of niet wordt nagekomen, wordt een bedrag van € 50 bij u in rekening gebracht. Deze niet nagekomen behandelingen (no-show) worden namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed. Overmachtsituaties zijn altijd bespreekbaar.

Contracten met zorgverzekeraars in 2020

Anneke Kortink heeft ook voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor het verlenen van specialistische zorg. Het betreft:

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife, OZF, Ziezo en Avero Achmea), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar en One Underwriting Health
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 • Menzis: Menzis en AnderZorg en haar label (Hema).
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
 • VRZ: ONVZ (PNO, VvAA, ONVZ), Eno (Salland Zorgverzekeringen, Holland Zorg en ZorgDirect) en Zorg en Zekerheid
 • DSW Zorgverzekeraar: (DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland) en ASR (a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., De Amersfoortse en Ditzo Zorgverzekering en Aevitae B.V.)
 • Caresq: Iptiq Life S.A. (Promovendum, National Academic, Besured en Aon Onder Underwriting health en NLCareCell (inclusief Aevitae B.V.)

 

Contracten met zorgverzekeraars in 2021

Anneke Kortink heeft ook voor 2021 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor het verlenen van specialistische zorg. Het betreft:

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar en One Underwriting Health
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 • Menzis: Menzis en AnderZorg en haar label (Hema).
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
 • VRZ: ONVZ (PNO, VvAA, ONVZ)
 • ASR: De Amersfoortse, Ditzo Zorgverzekering, ASR Basis en Aanvullende Ziektekostenverzekering N.BV.
 • DSW Zorgverzekeraar: DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland
 • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar en AZVZ
 • Caresq: Iptiq Life S.A. (Promovendum, National Academic, Besured en Aon Onder Underwriting health en NLCareCell (inclusief Aevitae B.V.)
 • Eno Zorgverzekeraar R.N.V.: Salland Zorg, Holland Zorg en Zorg Direct.

 

In verband met de door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds in de SGGZ en de contractuele beperkingen ten aanzien van de behandeling van bepaalde hoofddiagnosegroepen, kan het voorkomen dat Anneke u niet meer in behandeling kan nemen vanwege de zorgverzekeraar die u heeft. In dit geval zal zij contact opnemen met uw verwijzer en met een ander verwijsvoorstel komen.

Helaas is er voor de SGGZ nu een aanmeldstop voor 2021 voor de verzekerden van het cluster VGZ.

Anneke is contractueel verplicht om patiënten die verzekerd zijn bij 1 van de zorgverzekeraars uit het cluster van Achmea in Westbroek te behandelen. Dit heeft te maken met het feit dat Achmea van mening is dat de zelfstandige praktijk zich niet leent voor hoofd- en nevenvestigingen. Het contract kan derhalve alleen gecontracteerde zorg omvatten die verleend wordt in Westbroek omdat dit de hoofdvestiging is van Praktijk Anneke Kortink.

Helaas kunnen wij slechts af en toe maar patiënten aannemen die door andere huisartsen worden verwezen dan door degene met wie wij intensief samenwerken (Huisartsenpraktijk Maartensdijk en Medisch Centrum Westbroek & Groenekan). Wij mogen het aan ons toegekende zorgkostenplafond niet overschrijden en moeten derhalve kritisch zijn in ons aannamebeleid. 

 


Contactgegevens

logo apk

Praktijk Anneke Kortink

Kerkdijk 36 A
3615BE Westbroek

Mw. drs. A.D. Kortink-Bosman

Klinisch psycholoog (BIG-Register: 69049276225)
Cognitief gedragstherapeut (VGCt®)
T: 06-53981048
E: apk@kortink.net

Mw. drs.  K. Bemelmans-Huijgen

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-Register: 19061683825)
EMDR Europe practitioner (Vereniging EMDR NL)
T: 06-52855107
E: kpk@kortink.net