Skip to main content

Intake & indicatiestelling

In geval van crisis verzoeken wij u om zich niet bij ons aan te melden en om uw verwijzer u naar een andere instelling te laten verwijzen. Wij hebben immers géén crisidienst, zijn als zefstandig gevestigden niet in staat u dan te bieden wat u nodig heeft en wij kunnen daarnaast niet garanderen dat wij bereikbaar zijn buiten kantooruren om!

Tijdens ons eerste telefonische contact over uw aanmelding werden uw gegevens genoteerd om het screeningsinstrument van Embloom voor u klaar te kunnen zetten. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat er nog géén sprake is van een behandelingsovereenkomst op het moment dat wij deze vragenlijsten voor u klaar zetten en evenmin vanaf het moment waarop u de vragenlijsten geheel hebt ingevuld. Wij bepalen pas ná het bestuderen van deze uitslagen of wij u in behandeling kunnen nemen. Tot dit moment blijft uw verwijzer verantwoordelijk. Na de (voorlopige) uitslagen van de bovengenoemde screening zal één van beide hulpverleners contact met u opnemen om de (voorlopige) resultaten te bespreken en om eventueel een afspraak voor een intakegesprek met u in te plannen. Vanaf het moment dat wij u inplannen voor een eerste intakegesprek gaan wij er pas van uit dat er sprake is van een formele behandelrelatie. Bij het maken van de afspraak voor het eerste intakegesprek verwezen wij u al naar onze website zodat u zich alvast op onze werkwijze en op de praktische praktijkzaken kon oriënteren.

In het eerste gesprek, dat ook wel intakegesprek wordt genoemd, zal worden ingaan op de eventuele vragen die u hierover heeft. Wij zullen u ook vragen de Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Anneke Kortink te ondertekenen en schriftelijk toestemming te geven voor berichtgeving aan en overleg met de huisarts of verwijzer. Ook vragen wij u de behandelingsovereenkomst te ondertekenen.

De intake zelf bestaat uit één of meer gesprekken waarin wij praten over uw zorgvraag en over uw wensen en verwachtingen van de therapie. De aard en de ernst van de problematiek en de achtergrond van uw klachten worden geïnventariseerd. Er zal ook worden stil gestaan bij uw huidige situatie, uw werk en hobby’s, relaties en uw levensloop. Uw mogelijkheden en beperkingen zullen in kaart worden gebracht evenals de te kiezen behandelmethode. Als aanvulling op het gesprekscontact zal ook diagnostisch onderzoek plaats vinden. Dit betekent dat u gevraagd wordt om door middel van het inloggen op een beveiligde website, via de internetapplicatie van Embloom vragenlijsten in te vullen die vervolgens gekoppeld zullen worden aan uw elektronische patiëntendossier. Deze vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld zicht geven op uw klachten, uw gedrag, uw emotioneel welbevinden, maar ook op uw copingstijl en persoonlijkheid. Sommige vragenlijsten zullen aan het begin, eventueel tussentijds en na afloop van de behandeling worden afgenomen om de effectiviteit van de behandeling te kunnen meten (Routine Outcome Monitoring).

De huisarts heeft al een inschatting gemaakt welke behandeling geïndiceerd leek te zijn, op basis van de volgende criteria: de DSM benoemde stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten, als leidraad. Indien naar mening van de behandelaar blijkt dat de verwijzing niet passend was gezien de aard van de problematiek, zal eventueel (met uw toestemming) ook contact worden opgenomen met de betreffende arts die u heeft verwezen.

Voor een behandeling in de BGGZ is de intakefase kort, dat wil zeggen 1 gesprek van dikwijls 60 minuten. In de SGGZ (psychotherapie) neemt de intakefase vaak meerdere  (diagnostiek) sessies in beslag, ook om een inschatting te maken van uw incasseringsvermogen en uw persoonlijke omstandigheden. Een therapie kan immers sterke emoties oproepen. Het is daarom belangrijk om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm, voor u een passende vorm van hulp is.

De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin bespreken we de diagnose (die wordt vastgesteld en vastgelegd volgens de DSM-5 classificatie) en hoe uw klachten in het licht van deze diagnose te verklaren zijn. Ook wordt bepaald of er wel of geen behandeling zal volgen of dat een verwijzing naar derden plaats dient te vinden. Wanneer u instemt met de behandeling zal een individueel behandelplan gemaakt worden, waarin de behandeldoelen zo duidelijk, concreet en haalbaar mogelijk worden beschreven. Dit behandelplan zal met u worden doorgenomen en tussentijds worden geëvalueerd. Het behandelplan kan gedurende de behandeling worden aangevuld of gewijzigd.

Als lid van de LVVP is een behandelaar binnen de BGGZ en de SGGZ verplicht om een aantal van de indicatiestellingen & behandelplannen te laten toetsen door collegae psychologen/psychotherapeuten die elkaar ook in intervisieverband regelmatig spreken. Voor informatie welke collegae dit betreft, verwijzen wij graag naar het hoofdstuk Samenwerking op deze website.

Een behandelaar die werkzaam is in de GGZ en lid is van de NVVP, is verplicht om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten met vakgenoten.