Skip to main content

Privacystatement

 

PRIVACYSTATEMENT PRAKTIJK ANNEKE KORTINK IN 10 UITGANGSPUNTEN

Praktijk Anneke Kortink, gevestigd te Westbroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30283512, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe praktijk Anneke Kortink met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie praktijk Anneke Kortink persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van praktijk Anneke Kortink;
 3. bezoekers van de website van praktijk Anneke Kortink
 4. alle overige personen die met Praktijk Anneke Kortink contact opnemen of van wie praktijk Anneke Kortink persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Anneke Kortink verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of ROM- portaal van de praktijkbeheersoftware voor de GGZ of middels het Embloom platform; gebruik van hun digitale instrumenten ter ondersteuning van screening en diagnostiek binnen de GGZ) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Anneke Kortink zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Doeleinden verwerking

Praktijk Anneke Kortink verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.kortink.net;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

4. Rechtsgrond

Praktijk Anneke Kortink verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkerking

Praktijk Anneke Kortink kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Anneke Kortink persoonsgegevens verwerken. Praktijk Anneke Kortink sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Anneke Kortink deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Anneke Kortink deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld

7. Doorgifte buiten de EER.

Praktijk Anneke Kortink geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Anneke Kortink ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Praktijk Anneke Kortink bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Anneke Kortink hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Praktijk Anneke Kortink kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Anneke Kortink gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Anneke Kortink te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Anneke Kortink door een e-mailbericht te sturen naar apk@kortink.net (voor uw behandelaar van Praktijk Anneke Kortink: zorgverlener mw. drs. A.D. Kortink-Bosman of kpk@kortink.net (voor uw behandelaar van Praktijk Anneke Kortink: mw. Drs. K. Bemelmans-Huijgen).

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Anneke Kortink persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Anneke Kortink door een e-mailbericht te sturen naar: apk@kortink.net (voor uw behandelaar van Praktijk Anneke Kortink: zorgverlener mw. drs. A.D. Kortink-Bosman of kpk@kortink.net (voor uw behandelaar van Praktijk Anneke Kortink: mw. drs. K. Bemelmans-Huijgen).

Waar mensen met elkaar werken kunnen misverstanden ontstaan en kunnen fouten worden gemaakt. Hoewel Anneke Kortink en Kim Bemelmans in hun behandeling voortdurend streven naar kwaliteit in de zorg, waarbij uw belang centraal staat, kan het voor komen dat u niet tevreden bent over de behandeling. Wij zouden u willen vragen om dit in eerste instantie met ons zelf te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u zich in dit geval gehoord voelt.

Indien het bovenstaande niet het geval is, dan kunt u met uw klacht naar een van de klachtenfunctionarissen van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (de LVVP) waar Anneke en Kim lid van zijn. Aangezien het voor vrijgevestigde zorgprofessionals onmogelijk is om een eigen klachtenfunctionaris te hebben heeft de LVVP een viertal klachtenfunctionarissen aangesteld waar wij als leden een beroep op kunnen doen om daarmee te voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) die vanaf 1 januari 2017 van kracht werd.

 

PRAKTIJK ANNEKE KORTINK PRIVACYBELEID AANVULLING

Registratie van gegevens

Als beoefenaar van een beroep in de individuele gezondheidszorg registreren wij alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het behandelingsproces en ten behoeve van de financiële administratie.

Met ingang van 25 mei 2018 zal de Wpb vervallen en zal de de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) van toepassing zijn. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wpb komt daarmee te vervallen. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten waardoor mensen meer mogelijkheden krijgen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. In de AVG staat een speciaal artikel over "toestemming" en de voorwaarden voor organisaties om geldige toestemming van mensen te krijgen om persoonsgegevens te verwerken. Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG ook een aantal aanvullende rechten zoals het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit.

Om veilig met u te kunnen communiceren via de e-mail gebruiken wij ZIVVER. Bij het verzenden van privacygevoelige informatie met ZIVVER worden menselijke fouten voorkomen, heeft niemand toegang tot de informatie (dus ook geen hackers), kunnen berichten worden teruggetrokken en worden missers gemeld.

Geheimhouding

Psychologen hebben geheimhoudingsplicht, hetgeen wil zeggen dat datgene wat u ons beroepshalve in een gesprek vertelt, vertrouwelijk wordt behandeld. In de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot het beroepsmatig handelen van de psycholoog in deze vertrouwensrelatie. In dit kader is het van belang om te vermelden dat de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) voor de zorg aparte regelingen kent over minderjarigheid. De WGBO omschrijft welke rechten kind en wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben, afhankelijk van de leeftijd. Bij kinderen onder de 12 jaar worden de aan hem/haar toegekende rechten uitgeoefend door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) tenzij wij als psycholoog van mening zijn dat de betrokkenheid van de ouders of voogd de belangen van de minderjarige cliënt schaadt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt de cliënt zoveel mogelijk bij de uitoefening van zijn/haar rechten betrokken, ongeacht de aanspraken van zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) en vanaf 16 jaar is de cliënt in principe voor de wet behandelingsbekwaam en zelf in staat tot redelijke waardering van zijn belangen.

Dossier

In het persoonlijke dossier van de cliënt worden de gegevens van de cliënt en eventueel die van zijn/ haar gezinsleden opgenomen, voor zover nodig voor een goed verloop van het diagnostische- en therapieproces. Anderen dan uzelf en eventueel bij de behandeling betrokken behandelaars, mogen dit dossier niet inzien zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Na het afsluiten van de behandeling zijn wij wettelijk verplicht om het dossier vijftien jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Een cliënt kan schriftelijk verzoeken om het dossier eerder te vernietigen. Voor de verdere gang van zaken rondom de dossiervorming verwijzen wij naar genoemde Beroepscode voor Psychologen. Hierin komen onder andere het recht op inzage, afschrift en correctie aan bod.

Gegevensverstrekking

De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld uw huisarts is uw toestemming vereist.

Zowel voor de generalistische basis ggz (BGGZ) als ook voor de specialistische ggz (SGGZ), geldt de wettelijke verplichting tot het verstrekken van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens na afloop van de behandeling aan het DIS-Portal van de Nederlandse Zorgauthoriteit (DIS). DIS verzamelt de data van alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.

Indien u gewetensbezwaren heeft tegen de vermelding van uw diagnosegegevens in de specialistische ggz en/of bezwaren heeft tegen het aanleveren van de gegevens aan het DIS kunt u een door de NZA opgestelde privacyverklaring voor de BGGZ of privacyverklaring voor de SGGZ invullen. Deze verklaring dient dan voorafgaand aan de behandeling in de SGGZ te worden opgestuurd naar de zorgverzekeraar om toch voor vergoeding na afloop van de behandeling in aanmerking te komen, dan wel zich in het dossier te bevinden om de gegevens over uw behandeling niet aan te leveren aan het DIS.

Digitale werkomgeving

Wij maken voor ons praktijkbeheer gebruik van het professionele softwarepakket genaamd: Incura EPD GGZ . Optimale fysieke en elektronische beveiliging van uw gegevens en van deze externe werkomgeving zijn hiermee gegarandeerd. De berichtgeving over uw behandeling aan de verwijzers vindt met name elektronisch plaats. Binnen Incura  is de koppeling met ZorgMail geïntegreerd, waarmee het mogelijk is om veilig te communiceren over uw behandeling met collega zorgverleners.

Voor psychodiagnostiek en Routine Outcome Monitoring (ROM), Tracking (begin-, tussen- en eindmeting) en het meten van cliënttevredenheid, maken wij gebruik van de internetapplicatie van respectievelijk Embloom en van ROM manager van ManageWarePro. Door middel van het inloggen op de beveiligde website van Embloom zult u voor aanvang van de behandeling gevraagd worden meerdere vragenlijsten in te vullen, op grond waarvan een voorlopig behandeladvies (POH-GGZ, BGGZ of SGGZ) gegenereerd zal worden. Op het moment waarop wij u definitief aannemen in onze praktijk en een dossier voor u aanmaken dan vragen wij u in het kader van bovengenoemde Tracking voorafgaand aan de behandeling een ROM- vragenlijst in te vullen. Deze ROM- vragenlijst zal meerdere keren worden afgenomen om de voortgang in het therapieproces te monitoren.

In het zogenaamde Bestuurlijk Akkoord over de toekomst van de ggz in 2013-2014 is afgesproken dat alle zorgaanbieders die werkzaam zijn in de tweedelijns ggz (dus instellingen maar ook vrijgevestigden) zicht geven op de doelmatigheid, effectiviteit, veiligheid en patiëntervaring van de door hen geleverde zorg. Hiermee is het aanleveren van de bovengenoemde ROM-gegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) in de toekomst een verplichting geworden. Voor vrijgevestigden is het op dit moment nog niet mogelijk om deze gegevens aan te leveren aan de SBG aangezien de wijze van aanlevering nog vorm moet krijgen. SBG, de verschillende verenigingen (NIP, NVVP, LVE en NVVP) en Zorgverzekeraars Nederland zijn hierover op dit moment nog in gesprek. Vanaf het moment dat het aanleren van de ROM-gegevens wel mogelijk is, zullen wij ons hieraan houden en gaan wij er van uit dat ook uw ROM gegevens met uw toestemming (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot een persoon) mogen worden aangeleverd, tenzij u hiertegen expliciet bezwaar aantekent.

Toestemming

Tijdens het intakegesprek zullen wij u vragen om ons schriftelijk toestemming te geven om gegevens over u en uw behandeling (mondeling en/of schriftelijk) te rapporteren aan de verwijzend (huis)arts. Alleen met uw schriftelijke toestemming kan informatie bij vorige behandelaren worden opgevraagd of informatie over de behandeling in Praktijk Anneke Kortink aan derden (zoals bijvoorbeeld bedrijfsartsen) worden verstrekt. Wij zullen u  tijdens de intakefase vragen om de Toestemmingsverklaring voor het verstrekken van informatie aan de huisarts te ondertekenen. Als lid van de LVVP is de behandelaar binnen de SGGZ verplicht om een bepaald percentage van de (voor elke patiiënt geschreven) indicatiestelling psychotherapie & behandelplan, te laten toetsen door collegae psychologen/psychotherapeuten. In het geval van Anneke betreft het een drietal collega's waarmee ook intervisie wordt gehouden. Dit betekent dat de indicatiestellingen & behandelplan nauwkeurig door hen wordt bestudeerd en wordt beoordeeld op een aantal criteria, zodat de kwaliteit ook in de zelfstandige praktijk kan worden gewaarborgd. Indien u hiertegen bezwaar heeft vragen wij u dit, voordat u uw akkoord geeft in de Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Anneke Kortink, aan te geven.

De behandelaar die werkzaam is in de BGGZ en lid is van de NVVP, is verplicht om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten met vakgenoten.

Bij aanvang van de behandeling zullen wij u vragen de Behandelingsovereenkomst en de Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Anneke Kortink te ondertekenen. Door deze Akkoordverklaring te ondertekenen en bij ons in te leveren verklaart u dat u akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden. De betalingsvoorwaarden, onze klachtenregeling en dit privacy-beleid maken integraal deel uit van deze akkoordverklaring. Wij verwijzen u in dit betreffende document naar de teksten op deze website die hier betrekking op hebben. Daarnaast zullen wij u vragen de Toestemmingsverklaring in te vullen met betrekking tot het hebben van contact met uw huisarts. Dit betekent dat wij de huisarts schriftelijk informeren over de gestelde diagnose en over het plan van aanpak. In sommige situaties is het van belang om mondeling te kunnen overleggen met uw huisarts. Indien u de toestemming voor het contact met de huisarts ondertekent dan gaan wij er van uit dat u ook hiermee instemt.

Overige bepalingen

Ook de communicatie tussen u en ons die per (beveiligde) mail plaats vindt en waarbij geen handtekeningen zijn vermeld, wordt verstaan onder schriftelijk. Digitale invulling en verzending van bovengenoemde documenten per mail, geldt derhalve ook als ondertekening.