Skip to main content

Samenwerkingsverbanden

Efficiënte zorg in de wijk

In het kader van efficiënte zorg die dicht bij de patiënt (in de wijk) en rondom de patiënt kan worden geboden is het van groot belang dat de verschillende zorgaanbieders binnen de generalistische zorg intensief met elkaar samenwerken en indien nodig ook samenwerken met zorgaanbieders van de specialistische zorg. Op deze wijze is het immers mogelijk om de vraaggestuurde zorg vanzelfsprekend en de dienstverlenening laagdrempelig te maken. De diverse disciplines hebben hierbij aandacht voor de biologische, de psychologische en de sociale context van de patiënt. Het doel is daarbij om de gezondheidsgerelateerde problematiek op te lossen en bij te dragen aan een goede gezondheid voor individu en populatie.

De GGZ sinds 2014

Met ingang van 1 januari 2014 werd de geestelijke gezondheidszorg omgevormd naar een stelsel met een Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en een Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Het bieden van zorg dichtbij huis is hierbij het uitgangspunt. Op deze wijze komen de principes van Triple Aim; betere gezondheid voor de populatie, betere (ervaren) kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt en lagere zorgkosten tot uiting. Patiënten met lichte klachten worden geholpen door de praktijkondersteuner van de huisarts (de POH-GGZ). De behandeling van lichte tot matige, niet complexe stoornissen vindt plaats in de BGGZ en de patiënten met wat meer complexe stoornissen worden behandeld in de SGGZ. De huisarts heeft hierbij een centrale rol als poortwachter.

Samenwerkingsverbanden met generalistische én specialistische zorgaanbieders

De genoemde beleidswijziging maakt multidisciplinaire samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Dat wil zeggen samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerstelijn en samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. 

  • Binnen Praktijk Anneke Kortink werken de GZ-psycholoog Kim Bemelmans en GZ-psycholoog-specialist Anneke Kortink intensief met elkaar samen. Hun jarenlange werkervaring in de generalistische én specialistische geestelijke gezondheidszorg en de opleidingstrajecten die zij volgden, zijn ten opzichte van elkaar aanvullend te noemen. Hierdoor is het behandelaanbod voor de BGGZ in de praktijk groot en komt het zelden voor dat een patiënt met bepaalde problematiek niet door één van beide in behandeling kan worden genomen. De samenwerking tussen hen maakt het mogelijk om wachttijden zo kort mogelijk te houden en de nieuwe patient op zo kort mogelijke termijn te zien indien dit noodzakelijk is.

 

  • Praktijk Anneke Kortink is gevestigd in twee medische centra, waardoor de samenwerking met de aan deze praktijken verbonden huisartsen zeer intensief is. In Huisartsenpraktijk De Groene Kernen betreft het de huisartsen: Mw. H. Boersma, Mw. M. Huijsmans en Dhr. J. van Duijn. In Huisartsenpraktijk Maartensdijk betreft het huisarts Mw. S. Schippers en huisartsen Mw. F. van der Ploeg, Mw. S. Garritsen en Mw. L. van den Heuvel. Door de nauwe samenwerking en korte lijnen is het mogelijk de zorg dicht bij huis en afgestemd op de zorgbehoefte van de patiënt te garanderen.

 

  • Met andere zorgaanbieders binnen de BGGZ en SGGZ in de regio vindt regelmatig overleg plaats. Anneke Kortink is lid van de groep Biltse Psychologen en Psychotherapeuten. De betreffende leden hebben als doel om overleg te bevorderen en een zekere mate van samenwerking te realiseren tussen de zelfstandig gevestigde, BIG-geregistreerde leden. Sommige leden nemen daarnaast gezamenlijk deel aan intervisiebijeenkomsten waarin zij tevens voor elkaar de gemaakte indicatiestellingen & behandelplannen toetsen.

 

  • In die gevallen waarin het noodzakelijk is om de expertise in te roepen van een andere zorgaanbieder van de SGGZ, zoals de psychiater, wordt samengewerkt met Psychiaterpraktijk G.W.C. van den Berg. De heer van den Berg is zelfstandig gevestigd psychiater en psychotherapeut en gespecialiseerd in de sociale psychiatrie en de psychotherapie. Hij is goed op de hoogte van de medicamenteuze behandeling van psychiatrische aandoeningen. Om deze reden wordt in specifieke situaties dan ook patiëntgerichte supervisie van hem gevraagd door Anneke Kortink. Indien medicatievraagstukken in de behandeling niet door de huisartspraktijken kunnen worden opgelost wordt de heer van den Berg geconsulteerd. Desgewenst kan hij de patiënt ook daadwerkelijk (meestal op korte termijn) zien. Het betreft dan wel een eigen zorgtraject waarvoor verwijzing noodzakelijk is.

 

  • Ook met (andere) aanbieders van vrijgevestigde SGGZ in de regio wordt samen gewerkt. Het betreft een samenwerking met de vrijgevestigde BIG-geregistreerde psychotherapeute mw. A.M.W. Daniels-van der Tol, gevestigd in Den Dolder en in De Bilt (PsyCare&Coaching) en met klinisch psycholoog en psychotherapeut mw. M.F.J. Mols.  Anneke Kortink, Annemarie Daniels en Marij Mols bespreken de door hen gemaakte Indicatiestellingen Psychotherapie in intervisieverband.