Verwijsbrief

Indien u een patiënt naar Praktijk Anneke Kortink verwijst voor behandeling in de generalistische basis ggz (BGGZ) of voor psychotherapeutische behandeling in de specialistische ggz (SGGZ) dan heeft de patiënt in beide gevallen een door u ondertekende, schriftelijke verwijzing nodig, waarop u aangeeft van welke psychische stoornis naar uw mening sprake zou kunnen zijn en naar welk echelon u verwijst.

Op de verwijskaart dienen een aantal gegevens te worden vermeld: de persoonsgegevens en verzekeringsgegevens van de patiënt, de datum waarop u de patiënt verwees, uw persoonlijke AGB code, uw naam, functie en tot slot uw praktijkadresgegevens. De zorgverzekeraars behouden zich namelijk het recht voor om ggz-aanbieders steekproefsgewijs te controleren en vergoeding uit te sluiten indien aan één van bovengenoemde eisen niet is voldaan.

Basis ggz of psychotherapie

Op grond van vijf criteria kunt u bepalen of de patiënt moet worden verwezen voor behandeling in de generalistische of de specialistische ggz: de DSM-benoemde stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten. Lichte tot matig ernstige, niet complexe problematiek, met een lichte tot matige invloed op het functioneren kan over het algemeen in de basis ggz worden behandeld. In de andere gevallen is verwijzing voor psychotherapie meer geïndiceerd.

In de praktijk verlenen zowel Anneke Kortink (mede gezien de eis een deel van de specialistische behandelingen te substitueren naar de BGGZ) als Kim Bemelmans gecontracteerde BGGZ. In de BGGZ mogen onder andere de GZ-psycholoog, de klinisch psycholoog, de psychotherapeut en de psychiater werkzaam zijn.  In de SGGZ mogen alleen de klinisch psycholoog, de psychiater en de psychotherapeut zelfstandig hoofdbehandelaar zijn. In de praktijk wordt gecontracteerde SGGZ dan ook alleen geleverd door Anneke Kortink.    

De behandelaar zal na verwijzing bepalen voor welk product de patiënt in de BGGZ, dan wel voor welke psychotherapeutische behandeling (conform de Multidisciplinaire Richtlijnen GGZ) de patiënt in de SGGZ, in aanmerking komt.

In de BGGZ is met ingang van 2014, net als in de SGGZ, geen sprake meer van losse consulten maar wordt uitgegaan van zorgproducten (kort, middel, intensief en chronisch) die pas na afloop van de behandeling worden gefactureerd. Alle hulp die onder het basispakket valt dient in principe in de vorm van deze producten te worden aangeboden. De producten kunnen niet tegelijkertijd aan één patiënt worden aangeboden, met uitzondering van het product chronisch dat wel gecombineerd mag worden met een ander product.

In die gevallen waarin sprake is van meerdere stoornissen, heeft de patiënt die behandeld wordt in de BGGZ voor elke stoornis die behandeld moet worden, een aparte verwijzing nodig tenzij u rechtstreeks verwijst naar de SGGZ voor psychotherapie. Binnen de DBC structuur in de SGGZ is het namelijk wel mogelijk om meerdere stoornissen binnen één DBC-zorgtraject te behandelen.     

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) heeft een verwijsschema ontwikkeld voor verwijzing van volwassenen dat u wellicht van dienst kan zijn bij het maken van de juiste keuze bij uw verwijzing.

Meer algemene informatie kunt u ook vinden in de folder voor verwijzers van de LVVP.

Niet verwijzen

In geval van (te verwachten) ernstige ontregeling verzoeken wij u de patiënt naar een ggz-instelling of psychiater door te verwijzen. Dit kan het geval zijn bij patiënten die een acute crisis, of psychose doormaken of medicatie gebruiken die niet in de huisartspraktijk kan worden voorgeschreven.

Niet verzekerde zorg

Volgens het College van Zorgverzekeringen (CVZ) vallen psychische klachten niet meer onder de geneeskundige ggz. Deze is immers gericht op het behandelen van psychische stoornissen/aandoeningen of op het herstel of voorkomen van verergering van psychische stoornissen. De behandeling van psychische klachten zoals aanpassingsstoornissen, overspanning (surmenage) en burn-out maar ook relatieproblematiek werd uitgesloten van vergoeding en valt net als de behandeling van sommige seksuele stoornissen en de behandeling van enkelvoudige fobieën onder de huisartsenzorg. Slaapstoornissen en stoornissen die het gevolg zijn van een somatische aandoening horen of te worden behandeld in de huisartspraktijk of in de medisch-specialistische zorg.

Elektronische aanmelding/gegevens uitwisselen

U kunt uw patiënten ook elektronisch verwijzen. Wij maken voor de berichtgeving aan verwijzers gebruik van de veilige e-mail communicatie binnen de besloten omgeving van ZorgMail. In het adresboek van Zorgmail kunt u de benodigde accountgegevens vinden onder de naam Praktijk Anneke Kortink in Westbroek.

Contracten met zorgverzekeraars in 2020

Praktijk Anneke Kortink heeft ook voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor het verlenen van basis GGZ en/of specialistische GGZ. Het betreft:

  • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife, OZF, Ziezo en Avero Achmea), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar en One Underwriting Health
  • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
  • Menzis: Menzis en AnderZorg en haar label (Hema).
  • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
  • VRZ: ONVZ (PNO, VvAA, ONVZ), Eno (Salland Zorgverzekeringen, Holland Zorg en ZorgDirect) en Zorg en Zekerheid
  • DSW Zorgverzekeraar (DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland) en ASR (a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., De Amersfoortse en Ditzo Zorgverzekering en Aevitae B.V.)
  • Caresq: Iptiq Life S.A. (Promovendum, National Academic, Besured en Aon Onder Underwriting health en NLCareCell (inclusief Aevitae B.V.)

 

In verband met de door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds in de BGGZ en de SGGZ en de contractuele beperkingen t.a.v. de volumes aan producten in de BGGZ en aan de behandeling van bepaalde hoofddiagnosegroepen in de SGGZ, kan het voorkomen dat patiënten van bepaalde zorgverzekeraars op een gegeven moment niet door ons in behandeling kunnen worden genomen. Wij zullen dit vanzelfsprekend op dat moment aan u doorgeven en een ander verwijsvoorstel doen.

Helaas is er voor de SGGZ een aanmeldstop voor 2020 voor de verzekerden van het cluster CZ (CZ, Delta Lloyd en Ohra). Indien u als verzekerde bij het cluster CZ toch graag bij Anneke Kortink in de gespecialiseerde GGZ in 2020 in behandeling wil gaan, dan kunt u voorafgaand aan de behandeling contact opnemen met het zorgteam van uw zorgverzekering en aangeven dat het omzetplafond voor dit cluster bereikt is, maar dat u verzoekt om een boven budget toegestande vergoeding.  

Contactgegevens

logo apk

Praktijk Anneke Kortink

Kerkdijk 36 A
3615BE Westbroek

Mw. drs. A.D. Kortink-Bosman

Klinisch psycholoog (BIG-Register: 69049276225)
Cognitief gedragstherapeut (VGCt®)
T: 06-53981048
E: apk@kortink.net

Mw. drs.  K. Bemelmans-Huijgen

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-Register: 19061683825)
EMDR practitioner Europe (Vereniging EMDR NL)
T: 06-52855107
E: kpk@kortink.net