Skip to main content

Informatie voor verwijzers

In geval van crisis verzoeken wij u om uw patiënt niet bij ons aan te melden maar naar een andere instelling te verwijzen. Wij hebben immers géén crisidienst, zijn als zefstandig gevestigden niet in staat uw patiënt dan te bieden wat deze nodig heeft en wij kunnen daarnaast niet garanderen dat wij bereikbaar zijn buiten kantooruren om!

Verwijsbrief

Indien u een patiënt naar Praktijk Anneke Kortink verwijst voor behandeling in de generalistische basis ggz (BGGZ) of voor psychotherapeutische behandeling in de specialistische ggz (SGGZ) dan heeft de patiënt in beide gevallen een door u ondertekende, schriftelijke verwijzing nodig, waarop u aangeeft van welke psychische stoornis naar uw mening sprake zou kunnen zijn en naar welk echelon u verwijst.

Op de verwijskaart dienen een aantal gegevens te worden vermeld: de persoonsgegevens en verzekeringsgegevens van de patiënt, de datum waarop u de patiënt verwees, uw persoonlijke AGB code, uw naam, functie en tot slot uw praktijkadresgegevens. De zorgverzekeraars behouden zich namelijk het recht voor om ggz-aanbieders steekproefsgewijs te controleren en vergoeding uit te sluiten indien aan één van bovengenoemde eisen niet is voldaan.

Basis ggz of psychotherapie

Op grond van vijf criteria kunt u bepalen of de patiënt moet worden verwezen voor behandeling in de generalistische of de specialistische ggz: de DSM-benoemde stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten. Lichte tot matig ernstige, niet complexe problematiek, met een lichte tot matige invloed op het functioneren kan over het algemeen in de basis ggz worden behandeld. In de andere gevallen is verwijzing voor psychotherapie meer geïndiceerd.

In de praktijk verlenen zowel Anneke Kortink (mede gezien de eis een deel van de specialistische behandelingen te substitueren naar de BGGZ) als Kim Bemelmans gecontracteerde BGGZ. In de BGGZ mogen onder andere de GZ-psycholoog, de klinisch psycholoog, de psychotherapeut en de psychiater werkzaam zijn.  In de SGGZ mogen alleen de klinisch psycholoog, de psychiater en de psychotherapeut zelfstandig hoofdbehandelaar zijn. In de praktijk wordt gecontracteerde SGGZ dan ook alleen geleverd door Anneke Kortink.    

De behandelaar zal na verwijzing bepalen voor welk product de patiënt in de BGGZ, dan wel voor welke psychotherapeutische behandeling (conform de Multidisciplinaire Richtlijnen GGZ) de patiënt in de SGGZ, in aanmerking komt.

Om dit zo zorgvuldig mogelijk te onderbouwen zullen wij alle naar ons verwezen patiënten eerst een screeningsintrsument van Embloom laten invullen, om te bepalen of uw patiënt ook daadwerkelijk door ons in behandeling kan worden genomen. Tot de interpretatie van deze (voorlopige) uitslagen is er nog géén sprake van een behandelrelatie met uw patiënt en zijn wij nog niet verantwoordelijk in geval er zich een crisisituatie zou voordoen. Pas vanaf het moment dat wij een intakegesprek met de patiënt inplannen is er sprake van een formele behandelrelatie. 

Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per 1 januari 2022 is er vanaf deze datum sprake van een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Dit betekent dat alle lopende behandelingen dan ook op 31 december 2021 puur administratief werden afgesloten. Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC's en ZZP's vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Eén maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit is zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel de Beroepsvereninging LVVP meerdere keren heeft aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.

De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de Gespecialiseerde GGZ met een DBC.

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) heeft een verwijsschema ontwikkeld voor verwijzing van volwassenen dat u wellicht van dienst kan zijn bij het maken van de juiste keuze bij uw verwijzing.

Meer algemene informatie kunt u ook vinden in de folder voor verwijzers van de LVVP.

Niet verwijzen

In geval van (te verwachten) ernstige ontregeling verzoeken wij u, zoals gezegd, de patiënt naar een ggz-instelling of psychiater door te verwijzen. Dit kan het geval zijn bij patiënten die een acute crisis, of psychose doormaken of medicatie gebruiken die niet in de huisartspraktijk kan worden voorgeschreven.

Niet verzekerde zorg

Volgens het College van Zorgverzekeringen (CVZ) vallen psychische klachten niet meer onder de geneeskundige ggz. Deze is immers gericht op het behandelen van psychische stoornissen/aandoeningen of op het herstel of voorkomen van verergering van psychische stoornissen. De behandeling van psychische klachten zoals aanpassingsstoornissen, overspanning (surmenage) en burn-out maar ook relatieproblematiek werd uitgesloten van vergoeding en valt, net als de behandeling van sommige seksuele stoornissen en de behandeling van enkelvoudige fobieën en rouwproblematiek, onder de huisartsenzorg. Slaapstoornissen en stoornissen die het gevolg zijn van een somatische aandoening horen of te worden behandeld in de huisartspraktijk of in de medisch-specialistische zorg.

Elektronische aanmelding/gegevens uitwisselen

U kunt uw patiënten ook elektronisch verwijzen. Wij maken voor de berichtgeving aan verwijzers gebruik van de veilige e-mail communicatie binnen de besloten omgeving van ZorgMail. In het adresboek van Zorgmail kunt u de benodigde accountgegevens vinden onder de naam Praktijk Anneke Kortink in Westbroek.

Contracten met zorgverzekeraars in 2023

Met de volgende zorgverzekeraars werd voor 2023 een contract afgesloten voor de BGGZ en voor de SGGZ.

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 • Menzis: Menzis en AnderZorg
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
 • VRZ: ONVZ, VVAA en Jaah
 • ASR: De Amersfoortse, Ditzo Zorgverzekering, ASR Basis en Aanvullende Ziektekostenverzekering N.BV.
 • DSW Zorgverzekeraar: DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland
 • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar en AZVZ
 • Caresq: Aevitae B.V.
 • Eno Zorgverzekeraar R.N.V.: Salland Zorg, Holland Zorg en Zorg Direct.

Met de volgende zorgverzekeraars werd voor 2024 een contract afgesloten voor de BGGZ en voor de SGGZ.

 • Achmea Zorg: Zilveren Kruis (incl. Prolife), Interpolis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar
 • CZ/ Delta Lloyd/ OHRA
 • Menzis: Menzis en AnderZorg
 • VGZ Coöperatie: Univé (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd), VGZ (VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP) IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar
 • VRZ: ONVZ, VVAA en Jaah
 • ASR: De Amersfoortse, Ik Kies Zelf ASR, ASR Basis en Aanvullende Ziektekostenverzekering N.BV.
 • DSW Zorgverzekeraar: DSW, In Twente Zorgverzekeraar en Stad Holland
 • Zorg en Zekerheid: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar en AZVZ
 • Caresq: Aevitae B.V.
 • Eno Zorgverzekeraar R.N.V.: Salland Zorg, Holland Zorg en Zorg Direct.

In verband met de door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds in de BGGZ en de SGGZ en de contractuele beperkingen t.a.v. de volumes aan producten in de BGGZ en aan de behandeling van bepaalde hoofddiagnosegroepen in de SGGZ, kan het voorkomen dat patiënten van bepaalde zorgverzekeraars op een gegeven moment niet door ons in behandeling kunnen worden genomen. Wij zullen dit vanzelfsprekend op dat moment aan u doorgeven en een ander verwijsvoorstel doen.